SPRÅK
ÄR VÅR
VÄRLD

Integritetspolicy

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. Därför kommer dina personuppgifter naturligtvis att behandlas i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser. Nedan informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Namn och adress till den person som ansvarar för databehandling i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR):

ConText®
Ägare: Johannes Molthan
Hindenburgstrasse 10
55118 Mainz
Tyskland

Telefon: +49 (6131) 55434-0
Fax: +49 (6131) 55434-77
E-post: welcome(at)context.de

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss.

Insamling och behandling av personuppgifter
Du kan använda våra online-tjänster utan att avslöja din identitet. Om vi ber om personuppgifter (som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) på webbplatsen, till exempel när du fyller i ett kontaktformulär eller loggar in på sidan görs detta på frivillig basis. Vi använder enbart denna information för våra egna affärsändamål (som för att skicka material eller information som du efterfrågat till dig).

Om du har några frågor, kan du kontakta oss med hjälp av formuläret på webbplatsen. Uppgifterna markerade som obligatoriska krävs för att vi ska kunna veta vem som har gjort förfrågan och som vill ha ett svar. Du kan lämna ytterligare information frivilligt. Databehandling i syfte att kontakta oss utförs i enlighet med artikel 6, punkt 1 a) i GDPR baserat på ditt frivilligt givna samtycke.

De personuppgifter som samlas in av oss när du använder kontaktformuläret kommer att raderas efter att din begäran har hanterats och efter det att skatte- och handelslagstiftningskraven har löpt ut.

När du har gett ditt samtycke – till exempel till att ta emot ett nyhetsbrev eller annan information från vårt företag – kan du när som helst och utan att behöva motivera det dra tillbaka det för framtida verkan. För att göra detta kan du använda kontaktformuläret eller skicka ett e-postmeddelande till welcome(at)context.de.

Kakor
Denna webbplats använder endast tekniskt nödvändiga sessionskakor. Sessionskakor är tillfälliga kakor som automatiskt raderas efter varje webbläsarsession.
Sessionskakan som används av denna webbplats innehåller inte användardata, utan endast ett PHP-sessions-ID, vilket är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera korrekt. Inga andra kakor används.
Du kan välja att inte acceptera kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare, det kan dock hindra dig från att ta del av alla tjänster på vår webbplats.

Loggar
Varje gång webbplatsen öppnas skapas och behandlas loggar för statistiska ändamål, enskilda användare förblir anonyma:

  • Hänvisare (sida med den länk du klickade på för att komma till den här webbplatsen)
  • Sökningar (om du hittade oss via en sökmotor)
  • IP-adress för att fastställa ursprungsland och leverantör för varje besökare
  • Webbläsare, operativsystem, installerade plug-ins och skärmupplösning
  • Tid spenderade på varje sida på webbplatsen

De nämnda uppgifterna kommer att användas utifrån våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6, punkt 1 f) GDPR för följande ändamål:

  • Säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen,
  • Säkerställa bekväm användning av vår webbplats,
  • Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet
  • Andra administrativa ändamål.

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa data i efterhand om vi blir medvetna om indikationer på olaglig användning. Uppgifterna kommer att raderas omedelbart när de inte längre krävs för att uppnå syftet, men senast efter sex månader.

Överföring av uppgifterna
Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till tredje part för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål utan ditt uttryckliga samtycke. Vi vidarebefordrar bara dina personuppgifter om detta tillåts eller krävs av lagen.

Ansvar för eget innehåll
Innehållet på denna webbplats har tagits fram med stor omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och uppdaterat. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar.

Ansvar för länkar (tredjepartsinnehåll)
En åtskillnad måste göras mellan vårt eget innehåll och korsreferenser ("länkar") till innehåll som tillhandahålls av andra leverantörer. Vi har inget inflytande över innehåll från tredje parter; respektive leverantör eller operatör av webbplatsen ansvarar för innehållet på den länkade webbplatsen.

De registrerades rättigheter
Vi informerar dig härmed att i enlighet med artikel 15 ff. GDPR har du rätt till att få tillgång till de berörda personuppgifterna samt till rättelse och radering av uppgifterna, rätt till begränsning av behandlingen, rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet. I enlighet med artikel 77 GDPR har du också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot detta regelverk. Om behandlingen bygger på artikel 6.1 a) GDPR eller artikel 9.2 a) GDPR (samtycke) har du också rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten i behandlingen baserat på ditt samtycke fram till dess att det dras tillbaka.

Rätt till tillgång, artikel 15 GDPR
Du har rätt att begära information om huruvida och i vilken utsträckning dina personuppgifter behandlas (särskilt ändamålen med behandlingen, mottagare av uppgifterna, lagringsperiod, osv.)

Rätt till rättelse, artikel 16 GDPR
Du har rätt att begära att dina lagrade data rättas om de är felaktiga eller ofullständiga. Detta omfattar rätten att komplettera inkompletta personuppgifter genom att lämna ytterligare information eller meddelanden.

Rätt till radering, artikel 17 GDPR
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta är exempelvis möjligt om uppgifterna inte längre krävs för de ändamål för vilka de samlades in eller om uppgifterna måste raderas på grund av lagliga skyldigheter. I enskilda fall kan dock denna rätt upphävas.

Rätt till begränsning av behandlingen, artikel 18 GDPR
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Detta är exempelvis möjligt om dina data registrerats felaktigt eller databehandlingen är olaglig. Om behandlingen är begränsad får uppgifterna endast behandlas i snävt definierade fall.

Rätt till dataportabilitet, artikel 20 GDPR
Du har rätt att begära att de uppgifter som rör dig överlämnas till dig eller till en angiven personuppgiftsansvarig i ett allmänt använt, elektroniskt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar, artikel 21 GDPR
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter med framtida verkan, av skäl som uppstår från din särskilda situation, förutsatt att uppgifterna behandlas för att skydda berättigade intressen (jfr artikel 6, punkt 1 e), f) GDPR). I händelse att du invänder kommer det att kontrolleras om det finns lagliga krav på behandlingen av dina uppgifter och, om detta inte är fallet, kommer dina uppgifter inte att behandlas ytterligare.

Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, artikel 77 GDPR
Du har rätt att när som helst kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten i unionen eller medlemsländerna vid eventuella brott mot bestämmelserna om dataskydd.

Ändringar av vår integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ibland justera denna integritetspolicy så att den alltid uppfyller gällande lagkrav eller för att spegla ändringar av våra tjänster i integritetspolicyn, t.ex. vid introduktion av nya tjänster. Den nya integritetspolicyn gäller då för ditt nästa besök.

Kontakt
Kontakt weiblich

En öppen, konstruktiv dialog är avgörande för en smidig och kreativ arbetsrelation. Men lita inte bara på vårt ord – testa oss. Vi kommer att lägga in mer än ett gott ord för dig.©

De personuppgifter som samlas in när du använder kontaktformuläret kommer att raderas automatiskt när vi har hanterat din fråga, eller efter det att den lagringstid som fastställs i skatte- och privaträttslig lagstiftning har löpt ut. Du kan närsomhelst, med giltighet för framtiden, och utan att ange någon anledning dra tillbaka det samtycke du tidigare lämnat till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev eller annan information som kan intressera dig.

ConText®
Hindenburgstraße 10
55118 Mainz
Tyskland

Τelefon.: +49 (6131) 55 434-0
Fax: +49 (6131) 55 434-20
E-post: welcome(at)context.de

För närvarande tar vi inte emot kunder på vårt kontor men vi går att nå via telefon eller e-post.
Ta hand om dig själv och håll dig frisk!